کارابر SE

بارگذاری محصولات بیشتر

کارابر
کارابـر؛ روغـن موتـور بـا کیفیـت بـالا بـرای خودروهـای سـواری غیرتوربوشـارژ بنزینـی و وسـایل نقلیـه سـبک دیزلـی اسـت، کـه از روغـن پایـه‌های معدنـی مرغـوب و مـواد افزودنـی باکیفیت و بـا عملکرد بـالا تهیه میشود. این محصول با سطح استاندارد API SE تولید می‌شود. کاربـرد ویـژه ایـن محصـول در خودروهـای بنزینـی و نیـز وسـایل نقلیـه سـبک دیزلـی طراحی شـده تا سـال 1980ميـلادی ماننـد پرایـد، پیـکان، رنـو، پیـکان وانـت، پـژو روآ، وانـت نیسـان، جیـپ، پیکی و همچنین خودروهایی که از روغن با سطح استاندارد API SC/CC استفاده می‌کنند، میباشـد.
حـاوی ترکیبـات موثـر ضدزنـگ کـه از زنگ‌زدگـی و خوردگـی قطعـات حسـاس موتـور ممانعـت میکنـد.
دارای ترکیبـات پاک‌کننـده قـوی کـه موجـب تمیـزی موتـور می‌شـوند.
پایـداری بـالا در برابـر اکسیداسـیون و حـرارت کـه بـا کاهـش میـزان تشـکیل لجـن و رسـوبات موجـب افزایش عمرمفیـد روغـن میگـردد.
ویژگـی ضدسایشـی بهینـه کـه بـا کاهـش سـایش قطعـات موتـور، هزینـه نگهـداری و تعمیـرات آن را کاهـش می‌دهد.
روانـکاری مطمئـن قطعـات موتـور حتـی در دماهـای پاییـن و فشـار کاری بـالا
مناسب برای خودرو های :
Cheverolet – satellite Chrysler – Buick

مزايا
• حاوی ترکیبات ضدزنگ و ضدخوردگی
• پایداری فوق‌العاده در برابر اکسیداسیون و حرارت
• دارای ترکیبات پاک‌کننده قوی
• ویژگی ضدسایشی خوب
• قابلیت روانکاری مطلوب قطعات موتور
• افزایش طول‌عمر موتور

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت